Projektowanie serwerowni

Projektowanie serwerowni i centrum danychProjektowanie serwerowni czy centrum danych jest procesem mającym na celu właściwe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy.

Budowa data center, tak jak każda inna budowa, podlega aktom ustawodawczym (ustawy) i wykonawczym (rozporządzenia), wobec czego musi być odpowiednio przygotowana i zaprojektowana zarówno od strony technologicznej jak i prawnej.

Dla inwestycji wymagających wydania pozwolenia na budowę (co zależy od warunków technicznych pomieszczenia lub budynku przeznaczonego na serwerownię czy centrum danych oraz zakresu inwestycji) sporządza się projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem budowlanym uzgodnień i opinii (pozwolenie na budowę). Projekt budowlany ma na celu przedstawienie w organach administracji publicznej zamierzenia budowlanego jakim w naszym przypadku jest budowa serwerowni lub centrum danych i przeprowadzenie go przez proces weryfikacji administracyjnej tj. sprawdzenia zgodności planowanych prac z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami obowiązującymi lokalnie (np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Ze względu na szeroki zakres prac oraz rozwiązań technologicznych, wymaganych do realizacji serwerowni i centrum danych, w projekcie budowlanym określa się wyłącznie istotne (z punktu widzenia procesu administracyjnego) elementy tychże rozwiązań. Dla określenia szczegółowego zakresu prac, opisu planowanych instalacji, wymaganych technologii, materiałów oraz urządzeń, sporządza się z kolei branżowe projekty wykonawcze. Projekty te wykonuje się również zawsze wtedy kiedy inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zanim dojdzie do etapu przygotowywania projektu budowlanego czy też szczegółowych projektów wykonawczych należy wykonać prace mające na celu dokładne określenie potrzeb użytkownika i w konsekwencji sporządzenia koncepcji budowy centrum danych (serwerowni), która będzie podstawą dalszych prac projektowych. Proces ten polega w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury informatycznej, która ma wejść w skład docelowego środowiska serwerowni (inwentaryzacja istniejącej infrastruktury IT) oraz określeniu potrzeb użytkownika (audyt potrzeb), co w efekcie pozwoli na tej podstawie stworzyć koncepcję centrum danych lub serwerowni, możliwie najbardziej dopasowaną do wymagań przyszłego użytkownika, zarówno pod kątem aranżacji pomieszczeń jak i instalacji i wyposażenia. Koncepcja taka musi oczywiście bazować na realnych możliwościach technicznych budynku i jego infrastruktury. W sytuacji kiedy inwestycja realizowana jest przez jednostkę sektora finansów publicznych w trybie “zaprojektuj i wybuduj” w miejsce koncepcji wykonuje się program funkcjonalno-użytkowy (PFU), stanowiący podstawę do ogłoszenia przetargu publicznego.

projekt_centrum_danychProjektowanie serwerowni kończy się sporządzeniem przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, które określą szczegółowy zakres, ilości i koszty planowanych prac, urządzeń oraz elementów instalacji. Zapewni to inwestorowi wiedzę na temat planowanego kosztu realizacji serwerowni (wymaganego budżetu) oraz możliwość kontroli wykonanych w procesie budowy prac oraz dostarczonych elementów. Możliwe jest również określenie kosztu realizacji już na etapie koncepcji, jednak wycena taka będzie miała charakter szacunkowy, ze względu na ogólny charakter tego opracowania.

Reasumując, proces przygotowania do etapu budowy czyli projektowanie serwerowni czy też centrum danych składa się z następujących kroków, stanowiących etapy solidnego przygotowania inwestycji.

1. Wykonanie koncepcji / programu funkcjonalno - użytkowego

      a. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury IT.

      b. Audyt potrzeb użytkownika.

      c. Opracowanie koncepcji / programu funkcjonalno - użytkowego.

3. Wykonanie projektu budowlanego.

4. Wykonanie projektów wykonawczych.

5. Sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *